Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4 mH và một tụ điện có điện dung 9 \mu F . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng nửa giá trị cực đại là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4 mH và một tụ điện có điện dung 9 \mu F . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng nửa giá trị cực đại là

  • A [tex]{\rm{6}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{4}}}}{\rm{s}}[/tex]
  • B [tex]{\rm{2}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{4}}}}{\rm{s}}[/tex]
  • C [tex]{\rm{4}}.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{4}}}}{\rm{s}}[/tex]
  • D [tex]{\rm{3.{\rm{1}}{0^{ - {\rm{3}}}{\rm{s}}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu