Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2 . Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được .

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2 . Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được .

  • A [tex]4\sqrt {L{C_1}} \to 4\sqrt {L{C_2}} [/tex]
  • B [tex]2\sqrt {L{C_1}} \to 2\sqrt {L{C_2}} [/tex]
  • C [tex]2\pi \sqrt {L{C_1}} \to 2\pi \sqrt {L{C_1}} [/tex]
  • D [tex]4\pi \sqrt {L{C_1}} \to 4\pi \sqrt {L{C_2}} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu