Một tụ điện có điện dung [tex]C{\rm{ }} = {\rm{ }}{{{{10}^{ - 3}}} \over {2\pi }}F[/tex] được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối 2 bản tụ vào 2 đầu 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex]L = {1 \over {5\pi }}H[/tex] . Bỏ qua điện trở dây nối. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu giây (kể từ lúc nối) năng lượng từ trường của cuộn dây bằng 3 lần năng lượng điện trường trong tụ ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tụ điện có điện dung [tex]C{\rm{ }} = {\rm{ }}{{{{10}^{ - 3}}} \over {2\pi }}F[/tex] được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối 2 bản tụ vào 2 đầu 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex]L = {1 \over {5\pi }}H[/tex] . Bỏ qua điện trở dây nối. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu giây (kể từ lúc nối) năng lượng từ trường của cuộn dây bằng 3 lần năng lượng điện trường trong tụ ?

  • A {4 \over {300}}s
  • B {1 \over {100}}s
  • C {2 \over {300}}s
  • D {1 \over {300}}s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu