Mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2\mu H và một tụ điện có điện dung biến thiên. Để máy thu thanh này chỉ có thể thu được các sóng có bước sóng từ 57m \le \lambda \le 753m thì tụ điện phải có điện dung biến thiên trong khoảng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch chọn sóng của máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2\mu H và một tụ điện có điện dung biến thiên. Để máy thu thanh này chỉ có thể thu được các sóng có bước sóng từ 57m \le \lambda \le 753m thì tụ điện phải có điện dung biến thiên trong khoảng

  • A 0,45pF \le C \le 80pF
  • B 0,45F \le C \le 80F
  • C [tex]0,{45.10^{ - 9}}F \le C \le {80.10^{ - 9}}F[/tex]
  • D [tex]0,{45.10^{ - 10}}F \le C \le {80.10^{ - 10}}F[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu