Phương trình nào sau đây biểu diễn quá trình đẳng nhiệt của khí lí tưởng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phương trình nào sau đây biểu diễn quá trình đẳng nhiệt của khí lí tưởng ?

  • A p_1 T_1 = p_2 T_2
  • B [tex] \frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2} [/tex]
  • C [tex] \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} [/tex]
  • D p_1 V_1 = p_2 V_2

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu