Gọi p, V, T là các thông số trạng thái, m là khối lượng khí, \mu là khối lượng mol của khí và R là hằng số của khí lí tưởng. Biểu thức nào sau đây đúng với phương trình Claperon-Mendeleev ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Gọi p, V, T là các thông số trạng thái, m là khối lượng khí, \mu là khối lượng mol của khí và R là hằng số của khí lí tưởng. Biểu thức nào sau đây đúng với phương trình Claperon-Mendeleev ?

  • A [tex] \frac{pV}{T} = \frac{R}{ \mu m} [/tex]
  • B [tex] \frac{pV}{T} = \frac{ m}{ \mu } R [/tex]
  • C [tex] pVT = \frac{m}{ \mu } R [/tex]
  • D [tex] \frac{pV}{T} = \frac{ \mu}{m} R [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu