Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa hệ số nở khối \beta và hệ số nở dài \alpha ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa hệ số nở khối \beta và hệ số nở dài \alpha ?

  • A [tex] \beta = \sqrt{3} \alpha [/tex]
  • B [tex] \beta = \frac{ \alpha}{3} [/tex]
  • C \beta = 3 \alpha
  • D [tex] \beta = \alpha ^3 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu