Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diện S, độ dài ban đầu l0, làm bằng chất có suất đàn hồi E. Biểu thức nào sau đây cho phép xác định hệ số đàn hồi (k) của thanh ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diện S, độ dài ban đầu l0, làm bằng chất có suất đàn hồi E. Biểu thức nào sau đây cho phép xác định hệ số đàn hồi (k) của thanh ?

  • A [tex] k = E \frac{l_0}{S} [/tex]
  • B k = ESl_0
  • C [tex] k = \frac{Sl_0}{E} [/tex]
  • D [tex] k = E \frac{S}{l_0} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu