Gọi \sigma là hệ số căng bề mặt của chất lỏng, d là đường kính bên trong của ống mao dẫn, \rho là khối lượng riêng của chất lỏng, g là gia tốc trọng trường. Độ dâng lên (hay hạ xuống) của mực chất lỏng trong ống mao dẫn so với mực chất lỏng bên ngoài được tính theo biểu thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Gọi \sigma là hệ số căng bề mặt của chất lỏng, d là đường kính bên trong của ống mao dẫn, \rho là khối lượng riêng của chất lỏng, g là gia tốc trọng trường. Độ dâng lên (hay hạ xuống) của mực chất lỏng trong ống mao dẫn so với mực chất lỏng bên ngoài được tính theo biểu thức

  • A [tex] h = \frac{ \sigma ^4}{ \rho gd} [/tex]
  • B [tex] h = \frac{ 4 \sigma ^2}{ \rho gd} [/tex]
  • C [tex] h = \frac{ 4 \sigma}{ \rho gd} [/tex]
  • D [tex] h = \frac{ \sigma}{4 \rho gd} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu