Phát biểu nào SAI khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào SAI khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn ?

  • A Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 1kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy
  • B Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là J/kg
  • C Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau
  • D Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn tỉ lệ với nhiệt độ nóng chảy của chúng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu