Gọi Q là nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra (J); m là khối lượng của vật (kg); c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K); [tex] \Delta t [/tex] là độ biến thiên nhiệt độ (oC hoặc K). Khi nhiệt độ của vật thay đổi, nhiệt lượng mà vật nhận được hay mất đi được tính bởi biểu thức

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Gọi Q là nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra (J); m là khối lượng của vật (kg); c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K); [tex] \Delta t [/tex] là độ biến thiên nhiệt độ (oC hoặc K). Khi nhiệt độ của vật thay đổi, nhiệt lượng mà vật nhận được hay mất đi được tính bởi biểu thức

  • A [tex] Q = \frac{m}{c} \Delta t [/tex]
  • B [tex] Q = m^2 c \Delta t [/tex]
  • C [tex] Q = mc \Delta t [/tex]
  • D [tex] Q = mc^2 \Delta t [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu