Điều nào sau đây SAI khi nói về hiệu suất của động cơ nhiệt ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây SAI khi nói về hiệu suất của động cơ nhiệt ?

  • A Hiệu suất của động cơ nhiệt tính bằng biểu thức [tex] H = \frac{Q_1 – Q_2}{Q_1} % [/tex] , với Q_1, Q_2 lần lượt là nhiệt lượng do nguồn nóng cung cấp và nhiệt lượng mà nguồn lạnh thu vào
  • B Khi hiệu suất của động cơ nhiệt càng cao, ta có thể nói động cơ nhiệt ấy càng tốt
  • C Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số phần trăm giữa nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng lấy từ nguồn nóng
  • D Thông thường, hiệu suất của động cơ nhiệt là 100%

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu