Hệ thức nào sau đây cho biết mối liên hệ giữa khối lượng riêng và áp suất của chất khí trong quá trình đẳng nhiệt ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hệ thức nào sau đây cho biết mối liên hệ giữa khối lượng riêng và áp suất của chất khí trong quá trình đẳng nhiệt ?

  • A [tex] \frac{ \rho_1}{p_2} = \frac{ \rho_2}{p_1} [/tex]
  • B [tex] \frac{ \rho_1}{p_1} = 2 \frac{ \rho_2}{p_2} [/tex]
  • C [tex] \frac{ \rho_1}{p_1} = \frac{ \rho_2}{p_2} [/tex]
  • D [tex] \frac{ \rho_1}{p_1} = \frac{1}{2} \frac{ \rho_2}{p_2} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu