Nếu áp suất của một lượng khí biến đổi một lượng 2.105 N/m2 thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít, nếu áp suất biến đổi một lượng 5.105 N/m2 thì thể tích biến đổi một lượng 5 lít. Coi nhiệt độ khí không đổi thì áp suất và thể tích khí ban đầu là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nếu áp suất của một lượng khí biến đổi một lượng 2.105 N/m2 thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít, nếu áp suất biến đổi một lượng 5.105 N/m2 thì thể tích biến đổi một lượng 5 lít. Coi nhiệt độ khí không đổi thì áp suất và thể tích khí ban đầu là

  • A 9 lít, [tex] 4.10^7 Pa [/tex]
  • B 9,5 lít, [tex] 4.10^5 Pa [/tex]
  • C 9,5 lít, [tex] 4.10^7 Pa [/tex]
  • D 9 lít, [tex] 4.10^5 Pa [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu