Có 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 7oC. Sau khi nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ t thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ t của khí sau khi nung là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Có 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 7oC. Sau khi nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ t thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ t của khí sau khi nung là

  • A [tex] 72^o C [/tex]
  • B [tex] 427^o C [/tex]
  • C [tex] 700^o C [/tex]
  • D [tex] 42,7^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu