Ở nhiệt độ T1, áp suất p1, khối lượng riêng của một chất khí là \rho_1 . Khối lượng riêng của chất khí ở nhiệt độ T2, áp suất p2 sẽ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ở nhiệt độ T1, áp suất p1, khối lượng riêng của một chất khí là \rho_1 . Khối lượng riêng của chất khí ở nhiệt độ T2, áp suất p2 sẽ là

  • A [tex] \rho_2 = \frac{p_1}{p_2} . \frac{T_1}{T_2} . \rho_1 [/tex]
  • B [tex] \rho_2 = \frac{p_2}{p_1} . \frac{T_1 + T_2}{T_2} . \rho_1 [/tex]
  • C [tex] \rho_2 = \frac{p_2}{p_1} . \frac{T_1}{T_2} . \rho_1 [/tex]
  • D [tex] \rho_2 = \frac{p_1 + p_2}{p_1} . \frac{T_1}{T_2} . \rho_1 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu