Một lá đồng có kích thước 0,6m x 0,5 m ở 20oC. Người ta nung nó lên đến 600oC. Biết hệ số nở dài của đồng là 17.10-6 K-1. Diện tích của lá đồng khi đó

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một lá đồng có kích thước 0,6m x 0,5 m ở 20oC. Người ta nung nó lên đến 600oC. Biết hệ số nở dài của đồng là 17.10-6 K-1. Diện tích của lá đồng khi đó

  • A tăng thêm [tex] 0,0058 m^2 [/tex]
  • B tăng thêm [tex] 0,0072 m^2 [/tex]
  • C tăng thêm [tex] 0,72 m^2 [/tex]
  • D tăng thêm [tex] 0,58 m^2 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu