Một khối đồng có kích thước ban đầu 0,2m x 0,3m x 0,4m hấp thụ một nhiệt lượng bằng 2.106 J. Cho biết khối lượng riêng của đồng 8,9.103 kg/m3, nhiệt dung riêng của đồng 0,38.103 J/kg.độ, hệ số nở dài của đồng 1,7.10-5 K-1. Độ biến thiên thể tích của khối đồng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối đồng có kích thước ban đầu 0,2m x 0,3m x 0,4m hấp thụ một nhiệt lượng bằng 2.106 J. Cho biết khối lượng riêng của đồng 8,9.103 kg/m3, nhiệt dung riêng của đồng 0,38.103 J/kg.độ, hệ số nở dài của đồng 1,7.10-5 K-1. Độ biến thiên thể tích của khối đồng là

  • A [tex] 3,06.10^{-4} m^3 [/tex]
  • B [tex] 3,06.10^{-6} m^3 [/tex]
  • C [tex] 3,06.10^{-7} m^3 [/tex]
  • D [tex] 3,06.10^{-5} m^3 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu