Thả một thỏi đồng có khối lượng 0,4kg ở nhiệt độ 80oC vào 0,25kg nước ở nhiệt độ 18oC. Cho nhiệt dung riêng của đồng và của nước lần lượt là c1 = 400 J/kg.độ và c2 = 4200 J/kg.độ. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hệ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Thả một thỏi đồng có khối lượng 0,4kg ở nhiệt độ 80oC vào 0,25kg nước ở nhiệt độ 18oC. Cho nhiệt dung riêng của đồng và của nước lần lượt là c1 = 400 J/kg.độ và c2 = 4200 J/kg.độ. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hệ là

  • A [tex] 26,2^o C [/tex]
  • B [tex] 80^o C [/tex]
  • C [tex] 18^o C [/tex]
  • D [tex] 49,3^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu