Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở nhiệt độ 100oC. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp là 37,5oC, khối lượng hỗn hợp là 140g. Biết rằng nhiệt độ ban đầu của chất lỏng đó là 20oC và nhiệt dung riêng của nước c2 = 4200 J/kg.độ. Nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở nhiệt độ 100oC. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp là 37,5oC, khối lượng hỗn hợp là 140g. Biết rằng nhiệt độ ban đầu của chất lỏng đó là 20oC và nhiệt dung riêng của nước c2 = 4200 J/kg.độ. Nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là

  • A 2000 J/kg.độ
  • B 3000 J/kg.độ
  • C 5500 J/kg.độ
  • D 2500 J/kg.độ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu