Có 6,5g H2 ở 27oC được đun nóng đẳng áp để thể tích tăng gấp đôi. Cho nhiệt dung riêng đẳng áp của H2 là cp = 14,3 kJ/kg.độ. Công do khí thực hiện là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Có 6,5g H2 ở 27oC được đun nóng đẳng áp để thể tích tăng gấp đôi. Cho nhiệt dung riêng đẳng áp của H2 là cp = 14,3 kJ/kg.độ. Công do khí thực hiện là

  • A [tex] 0,9.10^4 J [/tex]
  • B [tex] 8,1.10^5 J [/tex]
  • C [tex] 8,1.10^4 J [/tex]
  • D [tex] 0,9.10^4 J [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu