Một thước nhôm có độ dài 50cm ở 25oC. Khi nhiệt độ tăng lên 40oC, độ dài của thước nhôm này là (Cho hệ số nở dài của nhôm [tex] \alpha = 24.10^{-6} K^{-1} [/tex] )

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thước nhôm có độ dài 50cm ở 25oC. Khi nhiệt độ tăng lên 40oC, độ dài của thước nhôm này là (Cho hệ số nở dài của nhôm [tex] \alpha = 24.10^{-6} K^{-1} [/tex] )

  • A 0,18 mm
  • B 50,18 cm
  • C 0,018mm
  • D 50,018 cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu