Vật A có khối lượng 4kg và có nhiệt dung riêng c. Vật B có khối lượng 2kg và có nhiệt dung riêng 2c. Khi truyền một nhiệt lượng Q cho vật B, nhiệt độ vật B tăng một lượng [tex] \Delta t [/tex] . Để nhiệt độ của vật A cũng tăng lên một lượng [tex] \Delta t [/tex] , cần truyền cho vật A một nhiệt lượng bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vật A có khối lượng 4kg và có nhiệt dung riêng c. Vật B có khối lượng 2kg và có nhiệt dung riêng 2c. Khi truyền một nhiệt lượng Q cho vật B, nhiệt độ vật B tăng một lượng [tex] \Delta t [/tex] . Để nhiệt độ của vật A cũng tăng lên một lượng [tex] \Delta t [/tex] , cần truyền cho vật A một nhiệt lượng bằng

  • A Q
  • B 8Q
  • C 2Q
  • D 4Q

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu