Một động cơ nhiệt hoạt động với nguồn lạnh có nhiệt độ thông thường bên ngoài, bằng 27oC và có hiệu suất cực đại bằng 40%. Nhiệt độ của nguồn nóng tiếp xúc với động cơ nhiệt này bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một động cơ nhiệt hoạt động với nguồn lạnh có nhiệt độ thông thường bên ngoài, bằng 27oC và có hiệu suất cực đại bằng 40%. Nhiệt độ của nguồn nóng tiếp xúc với động cơ nhiệt này bằng

  • A [tex] 500^o C [/tex]
  • B [tex] 227^o C [/tex]
  • C [tex] 124^o C [/tex]
  • D [tex] 337^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu