Đối với một chất nào đó, gọi \mu là khối lượng mol, NA là số Avogadro, m là khối lượng. Biểu thức nào sau đây cho phép xác định số phân tử (hay nguyên tử) chứa trong khối lượng m của chất đó ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đối với một chất nào đó, gọi \mu là khối lượng mol, NA là số Avogadro, m là khối lượng. Biểu thức nào sau đây cho phép xác định số phân tử (hay nguyên tử) chứa trong khối lượng m của chất đó ?

  • A [tex] N = \frac{ \mu}{m} N_A [/tex]
  • B N = \mu mN_A
  • C [tex] N = \frac{1}{ \mu m} N_A [/tex]
  • D [tex] N = \frac{ m}{ \mu } N_A [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu