Một lượng khí có áp suất 750mmHg, nhiệt độ 27oC và thể tích 76cm3. Thể tích khí ở điều kiện chuẩn (0oC, 760mmHg) là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một lượng khí có áp suất 750mmHg, nhiệt độ 27oC và thể tích 76cm3. Thể tích khí ở điều kiện chuẩn (0oC, 760mmHg) là

  • A [tex] 88,25 cm^3 [/tex]
  • B [tex] 68,25 cm^3 [/tex]
  • C [tex] 78 cm^3 [/tex]
  • D [tex] 22,4 cm^3 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu