Điều nào sau đây SAI khi nói về nhiệt nóng chảy ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây SAI khi nói về nhiệt nóng chảy ?

  • A Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy
  • B Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J)
  • C Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q = \lambda m , trong đó \lambda là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật
  • D Các chất có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt nóng chảy như nhau

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu