Phát biểu nào sau đây chính xác khi nói về nhiệt độ tuyệt đối ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây chính xác khi nói về nhiệt độ tuyệt đối ?

  • A Công thức chuyển đổi đơn vị nhiệt độ từ thang đo Celsius sang thang đo Kelvin là T = t – 273
  • B Khoảng cách nhiệt độ 1 K bằng với khoảng cách [tex] 273^o C[/tex]
  • C Nhiệt độ sôi của nước là 212 K
  • D Không thể nào đạt tới 0 K

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu