Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100oC: L = 2,26. 106 J/kg. Con số này có nghĩa là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100oC: L = 2,26. 106 J/kg. Con số này có nghĩa là

  • A Ở [tex] 100^o C[/tex] , 1 kg nước nhận từ môi trường xung quanh nhiệt lượng bằng [tex] 2,26. ^10^6 [/tex] để hóa hơi hoàn toàn
  • B Ở [tex] 100^o C[/tex] , 1 kg nước sẽ tỏa ra môi trường xung quanh nhiệt lượng bằng [tex] 2,26. ^10^6 [/tex] J khi hóa hơi hoàn toàn
  • C Ở [tex] 100^o C[/tex] , nước nhận từ môi trường xung quanh nhiệt lượng bằng [tex] 2,26. ^10^6 [/tex] J khi chúng hóa hơi
  • D Ở [tex] 100^o C[/tex] , nước sẽ tỏa ra môi trường xung quanh nhiệt lượng bằng [tex] 2,26. ^10^6 [/tex] J khi chúng hóa hơi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu