BẢNG ĐIỂM CỦA: Đồng Việt Tùng - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Động học chất điểm 30 (3 lần) + 60 (3 lần) = 90
Động lực học 20 (2 lần) + 1900 (95 lần) + 148000 (2960 lần) = 149,920
Tổng EXP: 150,010

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu