BẢNG ĐIỂM CỦA: Quynh Anh Nguyen - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Động học chất điểm 100 (10 lần) + 220 (11 lần) = 320
Động lực học 110 (11 lần) + 200 (10 lần) + 37400 (748 lần) = 37,710
Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu 10 (1 lần) = 10
Nhiệt học 10 (1 lần) = 10
Điện tích, điện trường 10 (1 lần) = 10
Tĩnh học vật rắn 10 (1 lần) = 10
Tổng EXP: 38,070

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu