BẢNG ĐIỂM CỦA: Tnhut890 - 1

Chương Dễ (10 Exp) T.Bình (20 Exp) Khó (50 Exp) Tổng Exp
Dòng điện không đổi & Dòng điện trong các môi trường 30 (3 lần) + 20 (1 lần) + 55000 (1100 lần) = 55,050
Quang hình học 20 (2 lần) + 40 (2 lần) + 5050 (101 lần) = 5,110
Tổng EXP: 60,160

Bạn bè

kết nối tài khoản Facebook

Điểm cao nhất

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu